งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561 งบปี 2562 งบปี 2563 ไตรมาส 3/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,744.30 2,967.50 2,203.52 2,797.12
หนี้สินรวม 1,389.91 1,555.66 782.85 1,237.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,346.65 1,395.49 1,403.16 1,535.26
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 553.56 553.56 608.91 649.51
รายได้รวม 4,811.69 6,519.41 5,359.31 7,212.34
กำไรสุทธิ -0.75 60.85 18.45 115.47
กำไรต่อหุ้น (บาท) - 0.11 0.03 0.18