งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2560 2561 2562 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,604.86 2,744.30 2,967.50 2,203.52
หนี้สินรวม 1,251.57 1,389.91 1,555.66 782.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,350.97 1,346.65 1,395.49 1,403.16
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 553.54 553.56 553.56 608.91
รายได้รวม 3,827.35 4,817.22 6,631.24 5,400.00
กำไรสุทธิ -104.55 -0.75 60.85 18.45
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.20 - 0.11 0.03