2.80 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2563 (16:36)
เปลี่ยนแปลง -0.22
%เปลี่ยนแปลง -7.28
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,715,800
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.76 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.76 - 6.00
วันก่อนหน้า 3.02
ราคาเปิด 3.02
มูลค่า (บาท) 4,982,068
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.80 / 42,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.84 / 11,100

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %