3.06 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2564 (16:37)
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง 0.66
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,224,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.98 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.95 - 3.38
วันก่อนหน้า 3.04
ราคาเปิด 3.04
มูลค่า (บาท) 3,695,262
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.02 / 5,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.06 / 51,200

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %