2.80 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2564 (16:35)
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -3.45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 983,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.78 - 2.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.50 - 3.54
วันก่อนหน้า 2.90
ราคาเปิด 2.90
มูลค่า (บาท) 2,773,088
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.80 / 5,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.82 / 25,700

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %