2.26 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2563 (16:37)
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง 0.89
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 119,100
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.24 - 2.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.50 - 4.98
วันก่อนหน้า 2.24
ราคาเปิด 2.24
มูลค่า (บาท) 268,412
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.26 / 9,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.28 / 7,800

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %