2.98 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 29 พ.ย. 2564 (16:36)
เปลี่ยนแปลง -0.06
%เปลี่ยนแปลง -1.97
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,086,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.92 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.34 - 3.86
วันก่อนหน้า 3.04
ราคาเปิด 3.04
มูลค่า (บาท) 6,271,184
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.96 / 21,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.98 / 22,100

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %