4.96 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ค. 2565 (15:42)
เปลี่ยนแปลง -0.19
%เปลี่ยนแปลง -3.69
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 41,357,200
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.90 - 5.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.58 - 5.80
วันก่อนหน้า 5.15
ราคาเปิด 5.30
มูลค่า (บาท) 209,163,178
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.94 / 266,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.96 / 175,800

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %