2.12 THB

ปรับปรุงเมื่อ: 08 เม.ย. 2563 (16:35)
เปลี่ยนแปลง -0.08
%เปลี่ยนแปลง -3.64
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 606,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.08 - 2.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.50 - 6.00
วันก่อนหน้า 2.20
ราคาเปิด 2.18
มูลค่า (บาท) 1,280,366
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.12 / 18,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.14 / 27,500

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %


เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท


ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท


กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %