จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
PDF File - 131 KB.

 

วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนการรับจองซื้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

  1. กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment

    ในกรณีชำระด้วยการโอน ผู้ถือหุ้นเดิมต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment

    รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.)

  2. กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ลงวันที่ไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2560)

    ในกรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) จ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื้อหุ้น” เข้า ธนาคาร กรุงศรียุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 511-0-00004-5 โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝาก Bill payment ที่ กำหนดรับเอกสารการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 9.00-16.00น และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 12.00 น. พร้อมกับแนบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill-Payment) ที่กรอกรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย และกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อสั่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

“หากมีข้อสงสัยในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ (662) 659-7000 ต่อ 8131-8133”

เอกสาร
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดาวน์โหลด
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ดาวน์โหลด
3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น ดาวน์โหลด
4. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด
5. ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ดาวน์โหลด
8. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ดาวน์โหลด