รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท นทลิน จำกัด 249,332,742 45.04
2.  นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 58,666,963 10.60
3.  นาย เศกสรร เศรษฐสกล 23,107,900 4.17
4.  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 17,200,000 3.11
5.  นาย ธาดา โอฬาริก 16,269,832 2.94
6.  นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ 6,793,283 1.23
7.  น.ส. วิอร ทองแตง 6,196,094 1.12
8.  น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 5,426,900 0.98
9.  น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว 5,367,482 0.97
10.  นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 4,875,200 0.88
11.  น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม 4,400,000 0.79
12.  น.ส. ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์ 4,385,800 0.79
13.  นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ 4,000,033 0.72
14.  นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณ 3,129,600 0.57
15.  นาย สุรพล มีเสถียร 2,958,329 0.53
16.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,934,564 0.53