รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท นทลิน จำกัด 292,550,417 45.04
2.  นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 10.60
3.  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 20,400,000 3.14
4.  นาย ธาดา โอฬาริก 19,379,229 2.98
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,342,906 1.90
6.  นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ 8,885,985 1.37
7.  น.ส. วิอร ทองแตง 7,428,083 1.14
8.  นาย ระวิ เกษมศานติ์ 7,200,000 1.11
9.  น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 6,367,562 0.98
10.  น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว 6,297,845 0.97