รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท นทลิน จำกัด 274,266,016 45.04
2.  นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 64,533,659 10.60
3.  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 19,050,000 3.13
4.  นาย ธาดา โอฬาริก 17,788,715 2.92
5.  นาย เศกสรร เศรษฐสกล 16,526,790 2.71
6.  นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ 8,330,611 1.37
7.  น.ส. วิอร ทองแตง 6,815,703 1.12
8.  น.ส. เปรมหทัย เนตรวิจิตรานนท์ 6,000,000 0.99
9.  น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 5,969,590 0.98
10.  น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว 5,904,230 0.97