รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 249,332,742 45.04
2. นายเชิดชู ปานบุญห้อม 58,666,963 10.60
3. นายเศกสรร เศรษฐสกล 20,272,400 3.66
4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 16,305,000 2.95
5. นายธาดา โอฬาริก 16,094,732 2.91
6. นายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล 15,300,000 2.76
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,412,515 1.52
8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 6,500,000 1.17
9. น.ส.วิอร ทองแตง 6,196,094 1.12
10. นายนพพร เหลืองธนะอนันต์ 5,633,283 1.02
11. น.ส.กิ่งกมล เกษมวิลาศ 5,426,900 0.98
12. น.ส.ชาลินี เกตุแก้ว 5,367,482 0.97
13. น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม 4,400,000 0.79
14. นางดาราราย รัตนชัยวรรณ 3,359,600 0.61
15. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2,933,329 0.53
16. นายสุรพล มีเสถียร 2,933,329 0.53