การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ SEAOIL-W
เอกสาร
1. แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) SEAOIL-W ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) ดาวน์โหลด
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEAOIL-W) ดาวน์โหลด
3. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มการชำระเงิน ดาวน์โหลด